Społeczna gospodarka rynkowa (encyklopedyczny)

Termin „społeczna gospodarka rynkowa” przypisywany jest w literaturze Ludwigowi Erhardowi, który definiował ją jako nowoczesną gospodarkę rynkową będącą przeciwieństwem gospodarki centralnie planowanej, zdolną do elastycznego reagowania na zmieniające się preferencje…

Czytaj dalej

Społeczna gospodarka rynkowa (słownikowy)

Zastosowane w Konstytucji RP pojęcie społecznej gospodarki rynkowej wyznacza koncepcję zarówno ładu gospodarczego, jak i społecznego. Nakazuje widzieć oba te elementy łącznie, zauważając ich komplementarność względem siebie. Ustrój gospodarczy, mając…

Czytaj dalej

Budżet państwa (źródłowy)

Literatura, źródła Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dziennik Ustaw 2009, nr 157 poz. 1240, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091571240 Wypisy Podstawowe wielkości budżetu państwa w latach 2016-2019 Źródło: Roczne…

Czytaj dalej

Budżet państwa (encyklopedyczny)

Budżet państwa jest przewodnim tematem Rozdziału X Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zatytułowanego „Finanse publiczne” (art. 216 do 227). Podany został ramowy harmonogram prac nad budżetem państwa przewidujący wyjątkowe przypadki odstępstw od…

Czytaj dalej

Budżet państwa (słownikowy)

Budżet państwa – szczegółowy plan finansowy państwa przedstawiany przez Radę Ministrów do uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w formie ustawy budżetowej na rok kalendarzowy. Budżet państwa obejmuje dochody i wydatki…

Czytaj dalej

PKB (źródłowy)

Literatura Beyond GDP, Measuring progress, true wealth, and well-being, European Commission,http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html Coyle, PKB krótka, lecz emocjonująca historia, PWN, Warszawa 2018 Lequiller, D. Blades, Understanding National Accounts, OECD, 2014 http://www.oecd.org/sdd/UNA-2014.pdf Report…

Czytaj dalej

PKB (encyklopedyczny)

Produkt krajowy brutto – PKB, (ang. GDP, gross domestic product) to końcowy rezultat działalności gospodarczej jednostek produkujących dobra i usługi na terenie kraju (rezydentów) w ciągu roku lub kwartału wyrażony…

Czytaj dalej

PKB (słownikowy)

Produkt krajowy brutto – PKB, (ang. GDP, gross domestic product) jest najważniejszym miernikiem określającym rozmiary produkcji (działalności produkcyjnej) na terenie kraju w ciągu roku (kwartału), wyceniany w walucie krajowej lub…

Czytaj dalej
Close Menu