Powiat (słownikowy)

Pojęcie występujące aktualnie w znaczeniu jednostki podziału terytorialnego w Polsce, jak
i w znaczeniu wspólnoty samorządowej uczestniczącej w sprawowaniu władzy publicznej.
W dawnej Polsce (II poł. XIV w.) był to okręg administracyjny powstały głównie w związku
z organizacją sądów ziemskich i zastąpił podział na kasztelanie, opierając się także na
naturalnie wykształconej społeczności lokalnej. W języku potocznym przez pojęcie powiat
rozumie się także władze tej jednostki.

Powiaty obejmują część obszaru województwa, a w skład ich terytorium wchodzi obszar
kilku gmin oraz miast. Funkcjonowanie powiatu uregulowane zostało w ustawie z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995). Zgodnie z jej
pierwszym artykułem, mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę
samorządową oraz na określonym terytorium.

Jeżeli niezbędne okażą się bliższe informacje w zakresie znaczenia i rozumienia tego pojęcia
oraz jego stosowania z punktu widzenia praw człowieka i obywatela, także nauk społecznych
takich jak socjologia, czy politologia oraz sporów w doktrynie, patrz dalej poziom II

Close Menu