Akty prawa, akty prawne (słownikowe)

Pojęcie akty prawa (akty prawne) wyprowadzić należy z pojęcia akty oraz pojęcia prawo. Akt w myśl za słownikiem języka polskiego PWN to: „czyn, działanie będące urzeczywistnieniem jakiegoś zamysłu lub spełnieniem jakiejś powinności albo przejawem czegoś”, natomiast prawo to: „ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności”.  Choć w ujęciu potocznym przez akty prawa można rozumieć akty normatywne jako akty stanowienia prawa: ogólne źródła  prawa obowiązującego, wydane przez organ władzy publicznej upoważniony do ustanawiania reguł (norm) postępowania – akty generalne (tj. skierowane do grona podmiotów  nieoznaczonego co do tożsamości, tj. konkretnie) i zarazem abstrakcyjne (regulujące to zachowanie w sposób ogólny, a nie w jednej konkretnej sytuacji), np. ustawę czy rozporządzenie –  w przepisach i w nauce prawa terminem tym obejmuje się także inne, określające nakaz, zakaz albo szczególną możliwość określonego zachowania się ich adresata, inne akty wydane przez właściwe organy władzy publicznej w zakresie ich kompetencji wynikającej z ustaw. W szczególności, termin znajduje zastosowanie wobec decyzji administracyjnych jako aktów indywidualnych (skierowanych do konkretnych podmiotów) i konkretnych (określających zachowanie się w oznaczonej sytuacji); decyzje administracyjne należą do szerszej kategorii aktów stosowania prawa, w tym wyroków sądowych.

Close Menu