Budżet państwa (słownikowy)

Budżet państwa – szczegółowy plan finansowy państwa przedstawiany przez Radę Ministrów do uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w formie ustawy budżetowej na rok kalendarzowy. Budżet państwa obejmuje dochody i wydatki państwa oraz deficyt (przewaga wydatków nad dochodami) ze wskazaniem źródeł jego finansowania lub nadwyżkę (przewaga dochodów nad wydatkami). Rozróżnia się dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu państwa (np. dywidendy z tytułu własności w spółkach skarbu państwa). Wydatki budżetu państwa przedstawiane są według grup ekonomicznych, wśród których największa część przypada na dotacje i subwencje (ponad połowa), następnie idą wydatki bieżące jednostek budżetowych, obsługa długu Skarbu Państwa oraz wydatki na rzecz osób fizycznych.

Ocenia się, że około 70 procent wydatków budżetowych jest zdeterminowanych (sztywnych), co oznacza, że wynikają one z przyjętych zobowiązań ustawowych państwa. 

W budżecie państwa uwzględniane są europejskie środki finansowe pochodzące budżetu Unii Europejskiej, oraz środki zagraniczne, które nie podlegające zwrotowi oraz wydatki takich środków, a w przypadku środków unijnych podawany jest ich deficyt lub nadwyżka.

Close Menu