Budżet państwa (źródłowy)

Literatura, źródła

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dziennik Ustaw 2009, nr 157 poz. 1240, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091571240

Wypisy

Podstawowe wielkości budżetu państwa w latach 2016-2019

Źródło: Roczne sprawozdania z wykonania budżetu państwa przedkładane Sejmowi przez Rząd

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w latach 2015-2018

Źródło: Eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1 (pobrane 19 czerwca 2019 r.)

 

Close Menu