PROJEKT

Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej Nasze Państwo

Partnerzy Projektu „Nasze Państwo”, kierując się potrzebą upowszechniania podstawowej, rzetelnej wiedzy o Polsce, Państwie i prawie, ustroju, jej historii, a w szczególności poprzez wprowadzanie do przestrzeni publicznej rzetelnie opracowanych i w sposób przystępny udostępnianych pojęć, terminów i nazw własnych, tak, aby możliwie obiektywnie, wszechstronnie prezentować odpowiedni zasób informacji, chcą umożliwić Obywatelom czynnie uczestniczyć w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Kraju.

 • Założenia i cele Projektu
 1. Projekt obejmuje opracowanie i wdrożenie modelu oraz instytucji powszechnej edukacji obywatelskiej w różnych formach, w tym platformy internetowej dla treści obejmujących podstawowe zagadnienia ustrojowe, konstytucyjne, ekonomiczne, finansów państwa, samorządów, praw i wolności działalności twórczej, społecznej i gospodarczej przy uwzględnieniu historii, doświadczeń oraz zmian zachodzących w Polsce i w Europie w kręgu kultury i tradycji chrześcijańskiej cywilizacji zachodniej. Projekt odwoływałby się do tradycji instytucji i doświadczeń I i II RP. Projekt byłby realizowany z uwagi na setną rocznicę odzyskania niepodległości, dla wsparcia debaty konstytucyjnej, jak i dyskusji o miejscu Polski i transformacji Unii Europejskiej.
 2. W zakres Projektu wchodzić będzie przygotowanie i uruchomienie portalu pod roboczą nazwą ,,Wiki Polska”, w którym zamieszczane byłyby i objaśniane kluczowe pojęcia ,,konstytucyjne’’, ustrojowe oraz te stanowiące podstawę sytemu i instytucji decydujących o standardzie życia społeczno-gospodarczego w Polsce. Proponowane zakresy pojęć i opisów:
 • Słownikowy – podstawowe definicje i proste objaśnienia z odesłaniem do poziomu encyklopedycznego;
 • Encyklopedyczny – autorskie (zespoły autorów) opracowania z rozwinięciem, szkicem na temat aktualnej doktryny i zmian z odesłaniem do poziomu źródeł, artykułów, ekspertyz;
 • Wypisy ze źródeł, linki do publikacji oraz artykuły i referaty przygotowywane na seminaria, panele i konferencje organizowane w ramach Projektu.

Treści te byłyby sukcesywnie udostępniane także we wszystkich możliwych formach z dostępem on-line i w aplikacjach mobilnych.

 1. Projekt będzie obejmował opracowywanie i wdrażanie, a także stałą realizację, różnego typu quizów, konkursów, programów czy audycji, które poświęcone byłyby kluczowym instytucjom i pojęciom, decydujących o ustroju i formach organizacji państwa oraz realizacji zadań publicznych, standardach w przestrzeni wymiany myśli i informacji, wolności słowa, nauki i swobody działalności twórczej, społecznej i gospodarczej, organizowaniu się obywateli, ich prawach i obowiązkach, jak i o przesłankach i formach realizacji dobra wspólnego przy zachowaniu interesu publicznego, uwzględniając interes społeczny.
 2. Optymalny okres realizacji Projektu to około trzy lata (2,5 – 4), a w pierwszym etapie w 2018 roku zostałby ukierunkowany głównie na przygotowanie pierwszego zasobu haseł, a następnie jego poszerzenie w portalu ,,Wiki Polska”, tak aby poczynając od 60 – 80  haseł, w 2018 roku, osiągnąć na koniec zestaw co najmniej stu pięćdziesięciu haseł. Następnie liczba haseł byłaby rozszerzana. Obok ujęć słownikowych i encyklopedycznych, zarówno hasła, jak i odrębnie zbiory danych, byłyby uzupełniane informacją statystyczną i ekonomiczną. Tak tworzona baza danych (inaczej baza wiedzy o nas i naszym otoczeniu, obywatelach w swoim mieście, powiecie, województwie, w Polsce, na przykład: PKB per capita, wskaźniki gospodarcze, średnie per capita i agregowane dla jednostek samorządowych, itd.) powinna być narzędziem w miarę powszechnego udostępniania wiedzy o tym, jak kształtują się w naszym kraju warunki życia, czy jak dystrybuowane są dochody itp. Ponadto upowszechniana byłaby wiedza o ochronie prywatności w sieci, własności intelektualnej, zastrzeganiu i ochronie praw, dozwolonym użytku treści, a więc zapewniająca rzetelne, świadome rozpowszechnianie i korzystanie z treści w przestrzeni publicznej.

II Organizacja Projektu

 1. Partnerzy uczestniczący w Inicjatywie Edukacji Obywatelskiej dla realizacji Projektu zawrą w I fazie umowę na warunkach standardowych Konsorcjum, tak jak to jest praktykowane dla potrzeb uczestnictwa w projektach NCBiR lub UE czy zamówieniach publicznych lub przewidzianych dla realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno–prywatnego. Takie Konsorcjum będzie mogło ubiegać się o środki zarówno na potrzeby szeroko rozumianych prac badawczo–rozwojowych, upowszechniania wiedzy czy rozwoju nauki, edukacji, jak też na cele związane z upowszechnianiem tradycji i wiedzy o Polsce i jej roli w świecie w związku z setną rocznicą niepodległości. Także różne instytucje publiczne i prywatne mogłyby wspierać Projekt zarówno finansowo, rzeczowo, jak i organizacyjnie.
 2. Dla potrzeb organizacji Projektu i zarządzania proponuje się następującą strukturę:
 • Komitet Sterujący, który zajmowałby się sprawami organizacji, nadzoru zarządczego i finansowego, przyjmowałby plany, budżet i rozstrzygał w kluczowych sprawach przekraczających kompetencje zwykłego zarząd, a zastrzeżonych umową Konsorcjum do decyzji Komitetu (Rady).
 • Rada Naukowo–Redakcyjna „Wiki Polska” będzie złożona z przedstawicieli różnych dyscyplin nauki i wybitnych autorytetów wskazanych przez Partnerów, decydowałaby w sprawach programowych i redakcyjnych, akceptowałaby pojęcia, hasła do opracowania, dokonywałaby recenzji bądź je zlecałaby, a następnie akceptowałaby treści do publikacji lub treści z przeznaczeniem do wykorzystania w konferencjach, panelach, quizach, konkursach i innych formach upowszechniania wiedzy. Rada Naukowo-Redakcyjna uchwala swój regulamin większością dwu trzecich składu, a decyzje bieżące według zasad określnych regulaminem;
 • Operator (jednostka zarządcza) to Partner lub zakontraktowana jednostka, której w drodze umowy powierzy się pełnienie roli operatora technicznego i finansowego. W ramach powierzonych obowiązków będzie on zapewniał zarządzanie organizacyjno – administracyjne, obsługę portalu, zarząd majątkiem Projektu.
 1. Komitet Sterujący będzie wybierać Przewodniczącego Komitetu na rotacyjną kadencję – co roku przedstawiciela innego Partnera. Natomiast Rada Naukowo– Redakcyjna wybierałaby na kadencję dwu – trzy letnie lub ,,do odwołania’’ przewodniczącego Rady, który na co dzień pełniłby rolę szefa Kolegium Redakcyjnego dla ,,Wiki Polska”. Komitet Sterujący, na wniosek lub co najmniej w uzgodnieniu z Radą Naukowo–Redakcyjną, wybierałby i ustalałby warunki umowy z Redaktorem prowadzącym, który operacyjnie zarządzałby tworzeniem i prowadzeniem portalu („etatowo” – na kontrakcie menadżerskim lub zleceniu w ramach działalności gospodarczej).
 2. Uczestnicy Projektu, którzy zostaliby Partnerami w Konsorcjum, będą deklarować wniesienie, według możliwości, różnego rodzaju wkładów finansowych, rzeczowych, własności intelektualnej lub innych wartości niematerialnych i prawnych bądź oferować świadczenie usług lub udostępnianie treści na zasadzie non-profit license/free license. Nie będzie ustalane minimum wkładu czy też specjalnych wycen i parytetów lub uzależnienia udziału w Projekcie od wysokości wkładów. Partnerzy na zasadzie konsensusu porozumieliby się, co do swojego uczestnictwa i przyjmowanych obowiązków oraz współdziałania, deklarując określone zaangażowanie i wsparcie, udział w przedsięwzięciach, seminariach i swoisty barter treści. Partnerzy w ramach Projektu włączaliby do niego własne publikatory, serwisy i przedsięwzięcia. Mogliby również organizować wspólne konferencje i seminaria, wzajemnie upowszechnialiby wydawnictwa, programy dla osiągnięcia synergii działań i zharmonizowania treści. Partnerzy, co do zasady, w pierwszym roku powinni jedynie zadeklarować w Umowie ustaloną liczbę pojęć, haseł, które przygotują, w tym rozumieniu, iż zapewnią wstępne propozycje zestawu haseł, rekomendację autorów i w miarę możliwości zapewnią opracowanie tych haseł. Na recenzje i opracowania redakcyjne, adiustację, pozyskiwane byłyby środki zewnętrzne dla Projektu razem z pozyskiwaniem środków na oprogramowanie, instalację, uruchomienie i prowadzenie portalu ,,Wiki Polska”.

Opracował:

Jan A. Stefanowicz

Przy współpracy:

Antoni Kamiński, Rudolf Borusiewicz

Close Menu