Województwo (słownikowy)

W ujęciu słownikowym jest to jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia, która podlega władzy wojewody. Zgodnie ustawą o samorządzie województwa, mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Ilekroć w ustawie jest mowa o województwie lub samorządzie województwa, należy przez to rozumieć regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Wobec powyższego województwo jest traktowane jako związek mieszkańców danego obszaru – korporację terenową. Ustawa charakteryzuje tę wspólnotę jako wspólnotę regionalną, która powstaje z mocy prawa.

 

Orzecznictwo sądowe nadaje temu pojęciu zasadniczo dwa znaczenia. Określa ono województwo jako zarówno jednostkę zasadniczego podziału terytorialnego państwa, jak i jednostkę samorządu terytorialnego, o statusie z jednej strony podmiotu prawa publicznego, z drugiej – osoby prawnej prawa prywatnego. W ramach podmiotowości prawnej prawa cywilnego mieści się zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych i odpowiednio zdolność sądowa i procesowa. Z tych przyczyn wyłącznie województwu rozumianemu jako jednostka samorządu terytorialnego przysługuje osobowość cywilnoprawna typu korporacyjnego, przy czym jego substratem są członkowie regionalnej wspólnoty samorządowej (Postanowienie SN z dnia 29 maja 2014 r. sygn. akt V CSK 403/13)

 

Jeżeli niezbędne okażą się bliższe informacje w zakresie znaczenia i rozumienia tego pojęcia oraz jego stosowania z punktu widzenia praw człowieka i obywatela, także nauk społecznych takich jak socjologia, czy politologia oraz sporów w doktrynie, patrz dalej poziom II encyklopedyczny.

Close Menu