PKB (słownikowy)

Produkt krajowy brutto – PKB, (ang. GDP, gross domestic product) jest najważniejszym miernikiem określającym rozmiary produkcji (działalności produkcyjnej) na terenie kraju w ciągu roku (kwartału), wyceniany w walucie krajowej lub międzynarodowej. Jest on definiowany jako suma wartości dóbr i usług nowo wytworzonych, czyli po odjęciu od produkcji globalnej wartości materiałów, surowców i usług zużytych i wykorzystanych w procesie produkcji na terenie kraju. Wartość PKB jest równa niezależnie obliczanym trzem sumom rozpatrywanym od trzech stron: od strony wytwarzania PKB, od strony podziału (rozdysponowania) PKB (głównie na spożycie i nakłady inwestycyjne) i od strony kreowania dochodów (z pracy, z kapitału i z podatków). Roczna (realna) zmiana poziomu PKB liczona w cenach stałych jest miarą rozwoju gospodarczego. PKB jest najpopularniejszym odniesieniem dla wielu wielkości gospodarczych i społecznych, także w wymiarze międzynarodowym.

Close Menu