Gmina (słownikowy)

W ujęciu potocznym jest to jednostka samorządu terytorialnego (w Polsce do 1950 i od 1990)
lub samorządu specjalnego (gmina szkolna, gmina wyznaniowa); również jednostka podziału
terytorialnego; występuje w wielu państwach europejskich (Encyklopedia PWN). Zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym ilekroć w akcie prawnym mowa jest o gminie, należy przez
to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium 1 . Gmina wykonuje zadania
publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Posiada osobowość prawną,
a jej samodzielność podlega ochronie sądowej. Powyższa definicja ma charakter normatywny,
a więc precyzuje znaczenie tego pojęcia na potrzeby wykładni i stosowania przepisów ustawy
o samorządzie gminnym (jakkolwiek jest przyjmowana także przy wykładni tego pojęcia
w przepisach innych ustaw).

Jeżeli niezbędne okażą się bliższe informacje w zakresie znaczenia i rozumienia tego pojęcia
oraz jego stosowania z punktu widzenia praw człowieka i obywatela, także nauk społecznych
takich jak socjologia, czy politologia oraz sporów w doktrynie, patrz dalej poziom II encyklopedyczny.

Close Menu