Umowa licencyjna (źródłowy)

 

 

  1. Bibliografia

 

  • Giesen B., Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Wydawnictwo C.H. Beck 2013.
  • Grzybczyk K., Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej, Wolters Kluwer Oficyna, Warszawa 2009.
  • Szczepanowska-Kozłowska K., Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej, LexisNexis 2012.

2. Akty prawne

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

3. Publicystyka, serwisy internetowe

Close Menu