Zmiana Konstytucji (słownikowy)

W znaczeniu potocznym termin ten oznacza uchylenie lub nadanie odmiennej treści postanowieniom konstytucji oraz ewentualne wprowadzenie w odpowiedniej procedurze nowych norm konstytucyjnych. W doktrynie widoczny jest spór co do granic zmiany konstytucji. Pierwszy pogląd wskazuje, iż Konstytucja to akt woli suwerena i w związku z tym każde jej postanowienie może być zawsze zgodnie z tą wolą zmienione. Drugi zaś pogląd przyjmuje, iż zmiana ta nie może być dowolna i jest ograniczona przez wiele wartości, czynników oraz zasad. Ponadto, ze względu na zakres regulacji, zmiana Konstytucji może przyjmować charakter zmiany całkowitej, rozumianej jako uchwalenie nowej Konstytucji oraz zmiany częściowej, odnoszącej się do rewizji wybranych postanowień obowiązującej konstytucji.

Każda jednak zmiana ustawy zasadniczej musi dla swojej legitymizacji, trwałości i powszechnego stosowania w klasycznym ujęciu republikańskim być oparta na woli Narodu, co powinno wiązać się z koniecznością jej przyjęcia przez Zgromadzenie Narodowe.

Close Menu