Gmina (źródłowy)

1. Bibliografia
 B. Adamiak, Statut gminy. Samorząd terytorialny, Wrocław – 1993
 Bordo A., Kontrola i nadzór nad działalnością finansową gminy, Toruń
1995
 Byjoch K., Sulimierski J., Tarno J. P., Samorząd terytorialny po
reformie ustrojowej państwa, Wydawnictwo Prawnicze PWN,
Warszawa 2002

 Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia
ogólne, Liber, Warszawa 2004
 Jyż G., Pławecki Z., Szewc A., Ustawa o samorządzie gminnym.
Komentarz, wyd. IV 2012 (LEX)
 M. Chmaj, Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, Lublin – 1997.
 Milczarek T., Samorząd gminny: status prawny, organy, kompetencje,
mienie, finanse, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2001

2. Akty prawne
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483, z późn.zm.).
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.2017.2077 t.j.)
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr
16, poz. 95), obecnie: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. 2018.994 t.j.)

3. Publicystyka, serwisy internetowe
 Adamski M., SN: gmina odpowiada za szkodę z powodu błota, śniegu i lodu,
Rzeczpospolita.pl 29.11.2017 r. < https://www.rp.pl/Zadania/311299951-SN-
gmina-odpowiada-za-szkode-z-powodu-blota-sniegu-i-
lodu.html&template=restricted>
 Dawydzik A., Zmiana granic administracyjnych gminy – formalność czy
wyzwanie?, Rzeczpospolita.pl, 15.05.2018 r. < https://www.rp.pl/Ustroj-i-
kompetencje/305159991-Zmiana-granic-administracyjnych-gminy–
formalnosc-czy-wyzwanie.html&cid=44&template=restricted>
 Jurkiewicz A., Dotacje dla gmin na zadania zlecone, Rzeczpospolita.pl,
29.05.2018 r. < https://www.rp.pl/Finanse/305299982-Dotacje-dla-gmin-na-
zadania-zlecone.html&cid=44&template=restricted>

Close Menu