Autorskie prawa osobiste (słownikowy)

Ustawa o prawie autorskim wyodrębnia dwie zasadnicze grupy praw: prawa osobiste i prawa majątkowe. Istotą autorskich praw osobistych jest nieograniczona w czasie i niepodlegająca zrzeczeniu lub zbyciu więź twórcy z utworem. Ustawa dodaje katalog uprawnień przysługujących autorowi dla realizacji ochrony autorskich dóbr osobistych: prawo do autorstwa utworu, prawo do oznaczenia utworu swym nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Dalsze autorskie dobra osobiste: prawo do wprowadzania zmian w dziele, prawo do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z powodu istotnych interesów twórczych, prawo sprzeciwu wobec zamiaru zniszczenia dzieła, prawo dostępu do utworu, prawo wycofania utworu z obiegu czy prawo twórcy do zezwalania na korzystanie z opracowania.

W umowach dotyczących korzystania z utworu czy przenoszących autorskie prawa majątkowe mogą być zawarte postanowienia, na mocy których autor zezwoli na wykonywanie prawa osobistego w jego imieniu lub zobowiąże się do niewykonywania tego prawa wobec swego kontrahenta.

Close Menu