Autorskie prawa majątkowe (słownikowy)

Treścią autorskich praw majątkowych jest eksploatacja utworu w celu osiągnięcia wynagrodzenia. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania ze swego dzieła we wszystkich formach, upoważniania do tego innych osób i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji. Prawo to podlega jednak pewnym ograniczeniom.

 

Właściciel praw majątkowych (autor lub jego następca prawny) ma prawo do wynagrodzenia za każde pole eksploatacji utworu:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (art.50 ustawy o pr.aut.).

Close Menu