Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (słownikowy)

Organizacja zbiorowego zarządzania to stowarzyszenia zrzeszające twórców lub artystów wykonawców, której statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona praw autorskich lub praw do artystycznych wykonań, powierzonych jej przez członków lub inne podmioty oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy.

Istniejącym i – do czasu uchwalenia ustawy z 1994 r. – jedynym przykładem takiej organizacji było Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Po wejściu w życie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielono koncesji kilkunastu stowarzyszeniom. Ustawa wprowadza domniemanie prawne, że organizacja ochrony praw autorskich lub praw pokrewnych jest uprawniona do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych wykonywanym przez nią zarządzaniem oraz że ma ona legitymację procesową w tym zakresie. Domniemanie to upada, gdy do tego samego utworu rości sobie tytuł więcej niż jedna organizacja. Wówczas właściwą organizację wskazuje Komisja Prawa Autorskiego.

Organizacja ochrony praw autorskich ma w zakresie swego działania możliwość domagania się udzielania jej informacji i udostępnia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości należnych jej wynagrodzeń i opłat.

Close Menu