Utwór (źródłowy)

 

 1. Bibliografia

 

 • Barczewski M., Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Barta J., Błeszyński J., System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, Oficyna wydawnicza Branta, Warszawa 2002.
 • Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M. (red.), Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2005.
 • Górnicki L., Prawa na dobrach niematerialnych, w: Synteza prawa polskiego 1918–1939, red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.
 • Grzybczyk K., Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej, Wolters Kluwer Oficyna, Warszawa 2009.
 • Lewandowski K. (red.), Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej, Poznań 2011.
 • Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004.
 • Niżankowska A.M., Prawo do integralności utworu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007
 • Późniak-Niedzielska M., Szczotka J., Mozgawa M., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Oficyna wydawnicza Branta, Warszawa 2007.
 • Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warszawa – Poznań, 2000.
 • Ślęzak P. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz., Wydawnictwo C.H.Beck, 2017.
 • Ślęzak P., Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, Katowice 2008.

2. Akty prawne

 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j.)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.

3. Publicystyka, serwisy internetowe

Close Menu