Utwór (słownikowy)

Utworem określa się ustalony i utrwalony przejaw twórczości człowieka (autora) o charakterze indywidualnym. Twórczość może mieć charakter zarówno materialny, jak i niematerialny, natomiast utwór sensu stricto stanowi dobro niematerialne, którego istnienie jest w pełni niezależne od przedmiotu materialnego, na którym został utrwalony. Spotyka się różne klasyfikacje twórczości, a co za tym idzie również samych utworów. Z uwagi na normatywny charakter szeregu pojęć, trzeba wskazać na takie rodzaje, jak utwory naukowe, literackie, muzyczne, plastyczne, graficzne, audiowizualne. W szerokim ujęciu utworami będą również efekty prac badawczo-rozwojowych i wynalazki jako produkty własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe). Przesłanki działalność twórczej i indywidualnego charakteru powinny być spełnione łącznie. Koniunkcja ta służy pełniejszemu wyjaśnieniu istoty twórczości, która uzasadnia przyznanie ochrony prawnoautorskiej.

Od strony normatywnej, utworem określa się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Close Menu