Informacja chroniona (słownikowy)

Ujęcie potoczne, słownikowe można wyprowadzić z pojęcia informacja oraz pojęcia ochrona. Informacja w myśl za słownikiem języka polskiego PWN to: „to, co powiedziano lub napisano o kimś lub o czymś, także zakomunikowanie czegoś”, natomiast ochrona to: ”zabezpieczenie przed czymś niekorzystnym, złym lub niebezpiecznym”. Można stąd wywieść, że informacją chronioną w ujęciu słownikowym są takie dane, które mogą podlegać „zakomunikowaniu”, ale jednocześnie z innych tytułów podlegają ochronie przed niekontrolowanym ich wykorzystaniem.

 

Pojęcie to nie jest wprost zdefiniowane w prawie, natomiast występuje w szeregu ustaw w zbliżonym znaczeniu. Pojęcie to należy tłumaczyć zawsze w kontekście zakresu podmiotowego i przedmiotowego danej normy lub aktu prawnego, w którym je zastosowano.

 

W świetle obowiązującego prawa informacją chronioną są przede wszystkim informacje publiczne, których jawność jest wyłączona, m.in. te objęte klauzulami jako informacje niejawne na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz wszelkie inne informacje, także prywatne, objęte ochroną w ramach tajemnic ustawowo chronionych, a więc m.in. zawodowych, ochrony prywatności człowieka lub w interesie przedsiębiorcy.

 

Jeżeli niezbędne okażą się bliższe informacje w zakresie znaczenia i rozumienia tego pojęcia oraz jego stosowania z punktu widzenia praw człowieka i obywatela, także nauk społecznych takich jak socjologia, czy politologia oraz sporów w doktrynie, patrz dalej poziom II encyklopedyczny.

Close Menu