Zmiana Konstytucji (źródłowy)

 1. Bibliografia
 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych., wyd. 3,  Wolters Kluwer Polska 2012
 • Chruściak R. Prace parlamentarne nad zmianą i inicjatywami zmian w Konstytucji RP w latach 1997-2007, [w:] Jakubowski W, Słomka T., Porządek konstytucyjny w Polsce, Warszawa 2008
 • Garlicki L. (red.), Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II, Wydawnictwo Sejmowe 2016
 • Haczkowska M., Komentarz do art. 235 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LexisNexis 2014
 • Jaskiernia J., Wpływ kompromisu leżącego u podstaw Konstytucji RP na jej percepcję i propozycje zmian w latach 1997-2007, [w:] Jakubowski W, Słomka T., Porządek konstytucyjny w Polsce, Warszawa 2008
 • Osiatyński W. Kilka uwag na temat trybu uchwalania Konstytucji III Rzeczypospolitej [w:] Tryby uchwalania polskich konstytucji, Wyrzykowski M. (red.), Warszawa 1998
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Liber 2008

2. Akty prawne

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, z późn.zm.)

3. Doktryna: wypisy (przykłady)

 

 • Borecki P., Postulowana nowelizacja postanowień wyznaniowych Konstytucji RP z 1997 r. PPP 2018/2/33-46

 

 1. Skoro związkom wyznaniowym przyznaje się uprawnienia proceduralne pod rządami obecnych przepisów wyznaniowych Konstytucji, to nie należy im ich odbierać w procesie zmiany samej ustawy zasadniczej, która wszakże przede wszystkim ma określać ich status. Konsensualny tryb prac nad ewentualną zmianą przepisów wyznaniowych ustawy zasadniczej będzie także odpowiadał zasadzie zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa. Będzie on sprzyjał rozwojowi w Polsce tzw. patriotyzmu konstytucyjnego.

 

 • Nita B., Europejski nakaz aresztowania – europeizacja prawa karnego a standardy konstytucyjne państw członkowskich UE. PiP 2007/5/56-70

 

 1. Na poziomie Konstytucji wyrażenie „ekstradycja” ma znaczenie autonomiczne, a przy wykładni pojęć konstytucyjnych definicje sformułowane w aktach prawnych niższego rzędu nie mogą mieć znaczenia przesądzającego. Rozstrzygające znaczenie ma tu sens i istota danej gwarancji konstytucyjnej.

4. Publicystyka, serwisy internetowe

 

 

Close Menu