Informacja niejawna (słownikowy)

Informacją niejawną jest informacja publiczna wyłączona z jawności, a więc swobodnego do niej dostępu. Jest ona normatywnym odpowiednikiem pojęcia potocznego, jakim jest tajemnica państwowa. Oznacza w ujęciu ustawowym każdą informację wymagającą ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, które spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej. Niegdyś podlegająca normatywnemu podziałowi na tajemnicę państwową, oznaczaną klauzulami „ściśle tajne” i „tajne”, a także tajemnicę służbową identyfikowaną jako „poufne” oraz „zastrzeżone”. Obecnie informacjom niejawnym nadaje się wyżej wymienione klauzule tajności adekwatnie do rozmiaru szkody jaką może przynieść ich nieuprawnione ujawnienie. Kompleksową regulację zawarto w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Jeżeli niezbędne okażą się bliższe informacje w zakresie znaczenia i rozumienia tego pojęcia oraz jego stosowania z punktu widzenia praw człowieka i obywatela, także nauk społecznych takich jak socjologia, czy politologia oraz sporów w doktrynie, patrz dalej poziom II encyklopedyczny.

Close Menu