Instytucja zaufania publicznego (źródłowy)

Bibliografia

 1. Bankujmy ale uważajmy https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2018/czerwiec/bankujmy-ale-uwazajmy-jak-nie-dac-sie-zlowic-internetowym-zlodziejom, dostęp 15.01.19
 2. Dasgupta P. Trust as a Commodity, w: D. Gambetta (red.) Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Basil Blackwell, Oxford, 1988
 3. Flejterski S. Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych, jako fundament stabilnego systemu finansowego, W: Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. Nowakowski J., Famulska T., Difin, Warszawa, 2008
 4. Filek J. O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej, Prakseologia nr 143/2003
 5. Janiak A. Bank jako instytucja zaufania publicznego, Glosa – Przegląd Prawa Gospodarczego, nr 2/2003
 6. Lewicka-Strzałecka A. Moralność ekonomiczna w krajach europejskich, w: „W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego”, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2006
 7. Masiukiewicz P. Zaufanie a stratyfikacja firm, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, nr 2/2007
 8. Masiukiewicz P. Ocena wiarygodności klientów korporacyjnych, w: Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, pod red. nauk. B. Dobiegały-Korony i T. Doligalskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 9. Masiukiewicz P. Doctrine of Public Good in Banking versus State Intervention, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, vol. 10, no. 1/2015  
 10. Masiukiewicz P. Change of Trust in the Crisis versus Client’s Capital Lose, in: Customer Value Creation. Theory and Practice, (eds) B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz, Warsaw School of Economics Press, Warszawa, 2012  
 11. Pitera J. Charakterystyka instytucji zaufania publicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Sądów Powszechnych. „Kwartalnik Prawa  Publicznego” nr 4/2007
 12. Zieliński T. Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego. Annales UMCS Sectio H, vol. XLVII, nr 3/2013
 13. Orzeczenie TK z dnia 16 maja 1995 r. (k 12/93) OTK 1995, cz. I, poz. 14.
 14. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18.04.2000 r., K 23/99, „Glosa” 2000, nr 12, s. 47, OTK ZU 2000, nr 3, poz. 89.
 15. Uchwała Izby Cywilnej SN z 30.04.1999 r. III CZP 61/98. OSNC 1999, nr 12, poz. 201.
 16. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dz.U.z 2014,  poz. 1866 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1876 z późn. zm.
Close Menu