Autorskie prawa osobiste (źródłowy)

 

  1. Bibliografia
  • Barczewski M., Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
  • Foucault M., Kim jest autor?, przeł. M.P. Markowski, w: M. Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, wyb. i oprac. T. Komendant, Warszawa 1999.
  • Ślęzak P. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz., Wydawnictwo C.H.Beck, 2017.
  • Ślęzak P., Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, Katowice 2008.
  • Wojnicka E., Autorskie dobra osobiste, w: System prawa prywatnego. Prawo autorskie. T. 13, red. J. Barta, Warszawa 2003.
  • Wojnicka E., Ochrona autorskich dóbr osobistych, UŁ, Łódź 1997.

2. Akty prawne

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

3. Publicystyka, serwisy internetowe

Close Menu