Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (źródłowy)

1. Bibliografia

2. Akty prawne

  • Decyzja Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 października 1998 r. nr BP./WPA/041/Z/9/98
  • Decyzja Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 lutego 2003 r. nr DP.WPA.024/98/03/mp
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018.1191)

3. Publicystyka, serwisy internetowe

Close Menu