Autorskie prawa majątkowe (źródłowy)

 

 1. Bibliografia

 

 • Barczewski M., Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Klafkowska-Waśniowska K., Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim, Wolters Kluwer Oficyna, Warszawa 2008.
 • Lewandowski K. (red.), Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej, Poznań 2011.
 • Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004.
 • Niżankowska A.M., Prawo do integralności utworu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007
 • Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warszawa – Poznań, 2000.
 • Ślęzak P. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz., Wydawnictwo C.H.Beck, 2017.
 • Ślęzak P., Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, Katowice 2008.

 

      2.Akty prawne

 

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

 

      3.Publicystyka, serwisy internetowe

 

Close Menu