Społeczna gospodarka rynkowa (źródłowy)

Bibliografia, źródła, wypisy:

  1. Garlicki L. (red.), Zubik Marek (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II, Wyd. Sejmowe 2016.
  2. Witkowski Z., Wybrane zasady naczelne ustroju politycznego i gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej [w:] Ustrój Konstytucyjny w Rzeczpospolitej Polskiej, pod red. R. Mojaka, Lublin 2000, s.67.
  3. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, s. 200; P. Sarnecki, Idee przewodnie Konstytucji RP, PS 1997, nr 5 s. 15.
  4. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII
  5. Witkowski Z., Zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa ustroju gospodarczego Trzeciej RP – wolność działalności gospodarczej, [w:] Przemiany polskiego prawa, red. E. Kustra, t. II, Toruń 2002, s. 7
  6. Domańska A., Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski, Warszawa 2001, s. 67
Close Menu