Społeczna gospodarka rynkowa (słownikowy)

Zastosowane w Konstytucji RP pojęcie społecznej gospodarki rynkowej wyznacza koncepcję zarówno ładu gospodarczego, jak i społecznego. Nakazuje widzieć oba te elementy łącznie, zauważając ich komplementarność względem siebie. Ustrój gospodarczy, mając za podstawę gospodarkę rynkową, musi uwzględnić również cele społeczne, takie jak równomierny rozwój i ochronę środowiska naturalnego, produktywne i w miarę możliwości pełne zatrudnienie, odpowiedni system zabezpieczenia społecznego itp. Osiąganie tych celów jest jednak zależne od wielu czynników, na które władze publiczne mają ograniczony wpływ.

Close Menu