Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (źródłowy)

 

  1. Bibliografia

 

  • Statut Stowarzyszenia Autorów ZAiKS < https://zaiks.org.pl/pliki/70/nowy_statut2017.pdf>
  • Ślęzak P. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz., C.H.Beck, 2017.
  • Parchimowicz K., Rola organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w środowisku cyfrowym na przykładzie Polski i Niemiec., AT Wydawnictwo, 2017.

2. Akty prawne

  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.

3. Publicystyka, serwisy internetowe

Close Menu