Samorząd terytorialny (źródłowy)

 1. Bibliografia
 • Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis, 2011.
 • Błaś A. (red.), Studia nad samorządem terytorialnym, Kolonia Limited 2002.
 • Dolata S. (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. I. Prawo samorządowe i administracyjne, Opole 2000.
 • Dolnicki Bogdan (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. II 2018 (LEX);
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny Podstawy ustroju i działalność, LexisNexis, 2014.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
 • Sługocki J. (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, Bydgoszcz 2009.

2. Akty prawne

 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (Lokalnego) Rady Europy z dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607; z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego, z dnia 17 czerwca 1960, (Dz.U.2017.1257 t.j.)
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2018.1530 t.j.)
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, (Dz. U. z 2000 r. Nr 91, poz. 1009 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j.)
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz.U.2018.995 t.j.)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j.)
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. (Dz.U.2018.913 t.j.)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.)

3. Publicystyka, serwisy internetowe

 

 

Close Menu