Akty prawa, akty prawne (źródłowy)

 

     1.Bibliografia

 

 • B. Banaszak „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz” 2012, Legalis,
 • W. Chróścielewski, Akt administracyjny generalny, Łódź 1994,
 • Skrzydło W. „Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Komentarz” LEX 2013,
 • T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, „Wstęp do prawoznawstwa” ,C.H. BECK, wyd. 12, Warszawa 2018,
 • Dąbrowski M. „Źródła prawa obowiązującego powszechnie w Konstytucji z 1997 r.: katalog zamknięty czy otwarty?” Studia Prawnoustrojowe nr 3 91-107, Olsztyn, 2004,
 • Garlicki L., Zubik M. „Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Komentarz” wyd. sejmowe 2016,
 • Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek 2016, Legalis,
 • K. Ziemski, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005.

      2. Akty prawne

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim;
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

      3. Orzecznictwo

II FSK 1077/10 – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Nie można podzielić stanowiska co do wyższości hierarchicznej rozporządzenia Rady Ministrów nad aktem prawa miejscowego (rozporządzeniem wojewody). Akty prawa miejscowego, podobnie jak rozporządzenia, wydawane są na podstawie delegacji ustawowej, a więc zajmują analogiczną pozycje w hierarchii źródeł prawa.

III RN 71/99 – Wyrok Sądu Najwyższego

W demokratycznym państwie prawnym nie jest dopuszczalne nakładanie na obywateli obowiązków prawnych aktem prawnym generalnym rangi zarządzenia administracyjnego.

II CKN 448/98 – Wyrok Sądu Najwyższego

Formułowanie zarzutu w ramach podstawy z art. 3931 pkt 1 k.p.c. może obejmować tylko akty normatywne, nie zaś tzw. nienormatywne wzorce umów masowych, które nie stanowią źródła prawa w rozumieniu art. 87 Konstytucji i mogą wiązać tylko strony umowy, jeżeli ich warunki zostały przez strony przyjęte.

I SA/Łd 968/17 – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

„Pod pojęciem „aktów prawa miejscowego” należy rozumieć akty normatywne zawierające przepisy o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, powszechnie obowiązujące na określonej części terytorium państwa, wydawane przez organy samorządu terytorialnego lub terenowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących m.in. podatku leśnego, jako skierowana do wszystkich osób zamieszkujących teren Gminy, na których ciąży obowiązek uiszczania tego podatku, jest aktem prawa miejscowego”.

II GSK 3107/15 – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

„Katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego określony ściśle w art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji RP nie zawiera zarządzeń organów władzy publicznej (np. zarządzenia GITD), co oznacza, iż nie mogą one stanowić podstawy nakładania na obywateli obowiązków, bądź być podstawą nierównego traktowania podmiotów znajdujących się w tej samej sytuacji faktycznej i prawnej. Nie oznacza to jednak, iż norm zawartych w aktach prawnych mieszczących się poza katalogiem źródeł powszechnie obowiązującego prawa (w tym norm wewnętrznych danej instytucji) nie można zastosować w celu działania na korzyść kontrolowanych podmiotów, zwłaszcza wtedy, gdy wykorzystywane są w ramach procedury technicznej (ważenie), od wyników której zależy odpowiedzialność danego podmiotu”.

III SA/Kr 8/17 – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

„Norma prawna zawarta w Konstytucji jest oczywiście wyższym hierarchicznie źródłem prawa niż rozporządzenie i musi być respektowana w wykładni norm prawnych zawartych w rozporządzeniu”.

Close Menu