Informacja publiczna (słownikowy)

Informacja publiczna to pojęcie, które określa przedmiot jednego z podstawowych praw człowieka i obywatela. W ujęciu normatywnym informacją publiczną jest każda informacja dotycząca spraw publicznych. Udostępnianie jej oraz ponowne wykorzystanie podlega szczególnym zasadom i powinno odbywać się w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Żądanie dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu zainteresowanemu, nie wymaga się przy tym wykazywania interesu faktycznego bądź prawnego w dostępie do informacji. Obowiązane do udostępnienia są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy państwowe, organy samorządowe, podmioty reprezentujące Skarb Państwa, bądź inne osoby prawne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.

Zgodnie z Konstytucją RP wszelka informacja o sprawach publicznych, jeżeli nie została na podstawie ustawy objęta tajemnicą państwową lub służbową, albo nie narusza godności, prywatności człowieka lub innych tajemnic ustawowo chronionych jest jawna i dostępna. Można więc powiedzieć, że zbiór informacji publicznych dzieli się dychotomicznie na te jawne, a więc podlegające udostępnianiu oraz niejawne lub chronione szczególnymi tajemnicami.

Jeżeli niezbędne okażą się bliższe informacje w zakresie znaczenia i rozumienia tego pojęcia oraz jego stosowania z punktu widzenia ustrojowego, także nauk społecznych takich jak socjologia, czy politologia oraz sporów w doktrynie, patrz dalej poziom II encyklopedyczny.

Close Menu