Społeczna gospodarka rynkowa (encyklopedyczny)

Termin „społeczna gospodarka rynkowa” przypisywany jest w literaturze Ludwigowi Erhardowi, który definiował ją jako nowoczesną gospodarkę rynkową będącą przeciwieństwem gospodarki centralnie planowanej, zdolną do elastycznego reagowania na zmieniające się preferencje…

Czytaj dalej

Społeczna gospodarka rynkowa (słownikowy)

Zastosowane w Konstytucji RP pojęcie społecznej gospodarki rynkowej wyznacza koncepcję zarówno ładu gospodarczego, jak i społecznego. Nakazuje widzieć oba te elementy łącznie, zauważając ich komplementarność względem siebie. Ustrój gospodarczy, mając…

Czytaj dalej

Interes publiczny/społeczny (źródłowy)

Literatura, Źródła, Wpisy: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/interes;5435039.html https://sjp.pwn.pl/szukaj/spo%C5%82eczny.html https://sjp.pwn.pl/szukaj/publiczny.html Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U z 2018 r. Nr 2098 ze zm.) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19600300168 Ustawa z 6 września 2001 r.…

Czytaj dalej

Interes publiczny/społeczny (encyklopedyczny)

pojęcie interesu publicznego może być rozumiane dwojako. Po pierwsze, stanowi on kryterium i konsekwencję przyjęcia administracyjnoprawnej formy regulacji stosunków społecznych; dla części przedstawicieli doktryny interes publiczny jest celem działania administracji…

Czytaj dalej

Jednostka pomocnicza gminy (źródłowy)

Literatura, Źródła https://sjp.pwn.pl/doroszewski/pomocniczy;5476891.html https://sjp.pwn.pl/doroszewski/jednostka;5436254.html https://sjp.pwn.pl/szukaj/gmina.html Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095 M. Augustyniak, Komentarz do art. 5, [w:]…

Czytaj dalej
Close Menu